Yleisesti ottaen jätevesiä muodostuu monin eri tavoin, eikä aina voidakaan puhua yksiselitteisesti jätevedestä. Tavallisimmin sillä tarkoitetaan asunnoista, kouluista, hotelleista, sairaaloista ja muista laitoksista tulevaa jätevettä. Tällöin puhutaan asumajätevedestä.

Jätevettä tulee myös teollisuuden prosesseista ja sitä nimitetään teollisuusjätevedeksi. Näiden lisäksi sade- ja sulamisvesistä muodostuu hulevettä. Tämä on määrällisesti merkittävä ja varsinkin kunnallisia jätevedenpuhdistamoita kuormittava osa laitokselle tulevasta jätevedestä.

Kaikkia näitä jätevesiä pyritään puhdistamaan ennen kuin niitä voidaan johtaa takaisin vesistöihin. Suomessa onkin suhteellisen hyvä tilanne jätevesien puhdistuksessa: valtaosa asumajätevesistä ja teollisuusjätevesistä puhdistetaan hyvin tuloksin. Jätevedenpuhdistuksen prosesseissa onkin käytössä hyvin vakiintuneet ja hyväksi todetut menetelmät. Puhdistusprosessit voidaan jakaa lieteprosesseihin, joissa mikrobit uivat vapaasti vedessä, sekä biofilmiprosesseihin, joissa mikrobit ovat kiinnittyneet jollekin kiinteälle alustalle. Näistä esimerkkinä perinteisin ja ehkä kaikkein yleisin lieteprosessi on aktiivilieteprosessi, jossa mikrobit elävät ilmastusaltaassa. Ilmastusaltaan liete ja ilmastukseen käytetty ilma (happi) antavat biomassalle sen tarvitseman energianlähteen ja ravinteita.

Biofilmiprosessin tyypillinen ja ehkä yleisin sovellus on bioroottoriprosessi. Bioroottorilaitoksia on Suomessa käytössä suhteellisen paljon, varsinkin pienempien asukasvastinelukujen tarpeisiin.

Perinteisen aktiivilieteprosessia käyttävän jätevedenpuhdistamon prosessivaiheet yleisesti

  1. Esikäsittely, jossa tulevat jätevedet johdetaan välpän läpi. Välpällä jätevedestä erotellaan karkeat kiintoaineet kuten roskat, paperit, tikut yms.
  2. Hiekanerotus, jossa jätevedestä laskeutetaan pois hiekka. Erotettu hiekka voidaan käsitellä hiekanpesurilla tai hiekan lajittimella.
  3. Esiselkeytys, jossa laskeutetaan valtaosa kiintoainemuodossa olevasta lietteestä. Tätä lietettä nimitetään raakalietteeksi tai primaarilietteeksi.
  4. Ilmastus, jossa jätevedelle annetaan riittävästi happea ja ravinteita bioprosessin ylläpitoon. Ilmastusaltaassa liukoisessa muodossa olevat ravinteet, fosfori, BOD jne. saadaan kiinteään, poiskerättävään muotoon bakteerikasvustona. Ilmastusaltaassa pidetään yllä bakteerikasvustoa, jonka määrä pyritään pitämään vakiona. Ilmastusaltaasta poistettava liete on ylijäämälietettä, joka yleensä siirretään tiivistämöön. Ilmastuksen menevään jäteveteen syötetään saostuskemikaalia, jota ilman prosessi ei toimi. Yleensä tähän käytetään rautaa (ferrisulfaattia tai ferrosulfaattia) tai alumiinia.
  5. Jälkiselkeytys, jossa ilmastuksessa käsitellystä jätevedestä laskeutetaan lietteet pohjalle. Saostuskemikaalin avustamana lietemassa laskeutuu pohjalle ja pinnasta lähtevä vesi on puhdistettua jätevettä. Laskeutettua lietettä kutsutaan palautuslietteeksi (aktiivilietteeksi), joka siirretään takaisin ilmastukseen.
  6. Lietteen käsittely, jossa lietteet tyypillisesti tiivistetään painovoimaisesti ja sen jälkeen kuivataan koneellisesti.

Puhdistusprosessia voidaan tehostaa erilaisilla menetelmillä kuten hiekkasuodatuksella tai kiekkosuodatuksella. Myös nykyisin tiukentuneet vaatimukset pakottavat tehostamaan puhdistusprosesseja erilaisin menetelmin.

ProMinent on mukana jätevedenpuhdistamoiden saneerauksissa

 

ProMinentilla on laaja valikoima tuotteita, joita käytetään jätevedenpuhdistamoilla eri prosessin vaiheissa mm. polymeerin valmistuksessa, kemikaalien annostelussa, lietteiden ja polymeerin pumppauksessa. Lisäksi ProMinentilla on laitteita esimerkiksi hapen ja pH:n mittaukseen.

Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamolla on meneillään saneeraus, jossa uusitaan aktiivilietelaitoksen esikäsittely, sakokaivolietteen vastaanotto ja lietteenkuivaus. Saneerausurakkaa suorittaa T & A Mämmelä Oy. ProMinentin edustamat Netzsch-epäkeskoruuvipumput ovat vahvasti mukana tässäkin saneerauksessa lietteen ja polymeerien pumppauksien osalta. Tiivistetyt lietteet pumpataan epäkeskoruuvipumpulla lietteenkuivaukseen ja lietteenkuivaukseen käytettävä polymeeri pumpataan lietteenkuivaimelle. Netzsch-epäkeskoruuvipumppua käytetään myös kuivatun lietteen siirtopumppaukseen.

Lisätietoa jäteveden käsittelystä löydät verkkosivuiltamme.

ProMinent on vedenkäsittelyyn ja annostustekniikkaan erikoistunut yritys. Osaava henkilökuntamme avustaa niin oikean tuotteen valinnassa, asennuksesssa kuin huoltoasioissa. Lue lisää sivuiltamme www.prominent.fi tai www.prominent-yhteystiedot.fi.

Anja Temmes vastaa jätevedenpuhdistamosegmentistä ProMinent Finlandilla. Jos haluat lisätietoa aiheeseen liittyen, voit kontaktoida Anjaa puhelimitse +358 50 307 1126 tai sähköpostilla anja.temmes@prominent.fi.